Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Θέμα:- «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών»

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), λειτουργεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια το μοναδικό στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (ΦΕΚ 379 Β΄/28.03.2002, όπως αντικαταστάθηκε από το ΦΕΚ 1214 Β΄/27.08.2003 και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 214 Β΄/22.02.2007 και ΦΕΚ 2305B΄/27.08.2014). Η παρούσα Πρόσκληση αφορά την επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018. Το Π.Μ.Σ. που διαρκεί 12 μήνες και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, θα απονείμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν: [α] ένα κύκλο εντατικών διαλέξεων/εξετάσεων με διάρκεια ως δύο εβδομάδες που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή και τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Με την ολοκλήρωση του 1ου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονείται διπλωματική εργασία (διατριβή εξειδίκευσης). Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική και οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική. Η διδασκαλία των Μαθημάτων θα λαμβάνει χώρα στις απογευματινές ώρες για διευκόλυνση εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2017 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2018.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Μαθήματα του Π.Μ.Σ., το Πρόγραμμα Μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και τους Εισηγητές-Διδάσκοντες των Μαθημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν το πεδίο «Νέα & Ανακοινώσεις» στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (http://www.mar.aegean.gr/news/news_el.php)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές Τμημάτων Περιβαλλοντικών - Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών αλλά και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου (π.χ. Τεχνολογίας & Αλιείας, Ιχθυοκομίας, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης, Γεωπονίας).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf) ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», Λόφος Πανεπιστημίου) έως και τις 18 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Επίσης οι υποψήφιοι καλούνται: α) να εξεταστούν στην Αγγλική γλώσσα. Εξαιρούνται οι κάτοχοι πιστοποιητικών πολύ καλής (Γ1/C1-Advanced) και άριστης (Γ2/C2-Proficiency) γνώσης και β) σε προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη (ή εναλλακτικά από απόσταση μέσω SKYPE σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας), στο Κτίριο Επιστημών Θάλασσας στις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 π.μ. και θα ακολουθήσει η προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν τα παραπάνω πιστοποιητικά πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας και εξαιρούνται της εξέτασης, δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία, για εξ αποστάσεως συνέντευξη μέσω SKYPE. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, ύψους Χιλίων Πεντακοσίων Ευρώ (1.500€) ετησίως. Το ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις: 500 € κατά την εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο, 500 € κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου και 500 € στο τέλος του εαρινού εξαμήνου.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Μαίρη Πιττού, τηλ. επικοινωνίας: 22510-36862, Fax: 22510-36809, E-mail: msc_cm@aegean.gr).