Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση «Web Developer»

Η qmetric | HR Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του/της


Web Developer
(Job opening ID: WDEV10)

Περισσότερα στο συνημμένο Web_Developer.pdf