Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος για την Elpen Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Η Elpen Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία,

επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της,

απόφοιτο Μηχανολόγο/ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

(κωδικός θέσης EN02)


Περιγραφή Θέσης :

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας και θα αναλάβει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων. Θα έχει βασική ευθύνη το σχεδιασμό χώρων και τις κτιριακές μελέτες. Θα ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση βιομηχανικών και κτιριακών αυτοματισμών, ώστε να αναβαθμιστούν οι υποδομές της εταιρείας. Θα μεριμνά για τις διάφορες αδειοδοτήσεις και την περιβαλλοντική διαχείριση των εγκαταστάσεων. Θα αναλάβει ρόλο στο πρόγραμμα Health & Safety της εταιρείας. Θα ασχοληθεί με τη δημιουργία αρχείου τεχνικών φακέλων και θα είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση αυτού. Θα συμμετέχει στην έρευνα αγοράς νέου εξοπλισμού και στην εγκατάσταση αυτού. Θα επικοινωνεί εσωτερικά με το σύνολο των υπολοίπων Διευθύνσεων του Εργοστασίου και στο εξωτερικό περιβάλλον κυρίως με προμηθευτές και τεχνικούς συμβούλους της εταιρείας.


Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ανώτατης εκπαίδευσης.
Εξοικείωση με λογισμικά CAD, PLC, SCADA.
Εξοικείωση με ρομποτική τεχνολογία και αυτοματισμούς.
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων.
Εχεμύθεια- αφοσίωση- δέσμευση.
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα.
Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων (αριθμητική αντίληψη) και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και λήψης αποφάσεων.
Πολύ καλή χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Μεγάλη εξοικείωση με την πληροφορική σε περιβάλλον Windows, MS Office.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Μικρή προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον παραπάνω κωδικό, στο email: hr-ra@elpen.gr