Ανακοίνωση
Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

Κατηγορία ανακοίνωσης:Προκηρύξεις θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
Θέμα:Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής ΣΕΜΦΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ Ε.Μ.Φ.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.
Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση, σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Μηχανικής πέντε (5) θέσεις.
Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά την πρόταση των αντίστοιχων επιτροπών επιλογής των Τομέων.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά:

1 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Στην περίπτωση πτυχιούχων ξένων Α.Ε.Ι. απαιτείται και αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
2 Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
3 Να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και σεμινάρια που καθορίζει ο κάθε Τομέας, όταν θα εκπονείται η διδακτορική διατριβή.
4 Να αποδεχθούν την υποχρέωση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής στην περιοχή που έχει προκηρυχθεί η θέση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους είναι:

· Αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής.
· Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
· Αναλυτική βαθμολογία, προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
· Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας.
· Συστατικές επιστολές (Τουλάχιστον 2)
· Βιογραφικό σημείωμα, με έκθεση ενδιαφερόντων.
· Αντίγραφα εργασιών, εάν υπάρχουν.
· Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ από 27 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2016.
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ του ΕΜΠ, τηλ.210 7724190.