Ανακοίνωση
Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

Κατηγορία ανακοίνωσης:Προκηρύξεις θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
Θέμα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ Ε.Μ.Φ.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει τριάντα μία (1) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.
Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση, σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων: Μαθηματικών δέκα (10) θέσεις, Φυσικής είκοσι (20) θέσεις, και ΑΚΕΔ μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»
Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά την πρόταση των αντίστοιχων επιτροπών επιλογής των Τομέων.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά:

1 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Στην περίπτωση πτυχιούχων ξένων Α.Ε.Ι. απαιτείται και αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
2 Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
3 Να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και σεμινάρια που καθορίζει ο κάθε Τομέας, όταν θα εκπονείται η διδακτορική διατριβή.
4 Να αποδεχθούν την υποχρέωση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής στην περιοχή που έχει προκηρυχθεί η θέση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους είναι:

· Αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής.
· Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
· Αναλυτική βαθμολογία, προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
· Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας.
· Συστατικές επιστολές (Τουλάχιστον 2)
· Βιογραφικό σημείωμα, με έκθεση ενδιαφερόντων.
· Αντίγραφα εργασιών, εάν υπάρχουν.
· Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση στον ιστότοπο του Ε.Μ.Π.
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ του ΕΜΠ, τηλ.210 7724190.Αθήνα 1-11-2016


Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣΠ. ΨΑΡΡΑΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ