Ανακοίνωση
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κατηγορία ανακοίνωσης:Χορήγηση Υποτροφιών
Θέμα:Απόφαση Συγκλήτου για τη χορήγηση του Θωμαϊδειου Βραβείου για την καλύτερη μεταπτυχιακή εργασία έτους 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την 1η/2015 απόφαση Συνεδρίασης της Συγκλήτου (06.02.2015) απονέμεται το Θωμαϊδειο Βραβείο για την καλύτερη μεταπτυχιακή εργασία έτους 2012 στους κ.κ:
· 1ο Βραβείο – 1.500,00€: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΣΑΧΑΤ (Απόφοιτος ΔΠΜΣ Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις)
· 2ο Βραβείο – 1.000,00€: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ (Απόφοιτος του ΔΠΜΣ Γεωπληροφορικής)
· 3ο Βραβείο - 500,00€: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (Απόφοιτος του ΔΠΜΣ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών).

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ημέρα έκδοσης και κοινοποίησης της απόφασης της Συγκλήτου, με την ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ, τη διαβίβασή της στις Γραμματείες όλων των Σχολών και την τοιχοκόλλησή της στις προθήκες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 14.03.2015.

Η απόφαση της Συγκλήτου και τα σχετικά παραστατικά για την επίδοση του εν λόγω Βραβείου θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την τελική έγκριση. Σε περίπτωση που εγκριθεί η επίδοσή του, θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας για την παραλαβή των ενταλμάτων τους.