Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Υποτροφίες στην περιοχή των Ενσωματωμένων Συστημάτων, Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, και Υλικού

Το εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να παρέχει υποτροφίες για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην ευρύτερη περιοχή των Ενσωματωμένων Συστημάτων, Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, και Υλικού.

Τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου είναι ενδεικτικά τα παρακάτω :

α) Ανάπτυξη αλγόριθμων βιοτεχνολογίας, κρυπτογραφίας, και επεξεργασίας εικόνας σε αναδιατασσόμενη λογική

β) Ανάπτυξη λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα ειδικού σκοπού σε εφαρμογές βιοπληροφορικής, βιοτεχνολογίας  και δικτύων.  

γ) Ανάπτυξη αλγόριθμων για την αναδιάταξη σύγχρονων συστημάτων σε πραγματικό χρόνο.

δ) Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων σχεδίασης υλικού και  λογισμικού σε υψηλό επίπεδο με χρήση της γλώσσας C/SystemC.

Η εκπόνηση των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών θα γίνει σε συνεργασία με μεγάλα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα και εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (τηλ. 210-7722590).