Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Σεμινάρια
Θέμα:Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για 496 μηχανικούς

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 496 ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 4404 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 2.000€

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 30% ΑΥΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: ΜΜΜ, ΗΜ,ΜΜ,ΧΜ (25% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΟ Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.iekemtee.gr

Καθημερινή λειτουργία γραφείου ενημέρωσης για το πρόγραμμα (9πμ έως 6μμ)

Δηλώστε το email σας για να έχετε άμεση επαφή:

τηλ:2118001644, email: tee_iekem@tee.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου) με υποχρεωτική απασχόλησηΣτις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη δράση με τίτλο: «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2012.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744].

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στους οποίους αυτή απευθύνεται, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των εργασιακών τους δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και η μείωση της ανεργίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου), με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, με υποχρεωτική απασχόληση.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής:

i. Απευθύνονται σε 4.404 ανέργους τεχνίτες του παραγωγικού τομέα Β’ της οικονομίας εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε 496 διπλωματούχους μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) μέλη του ΤΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ και οργανώνονται από ΚΕΚ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ. Οι Μηχανικοί μοριοδοτούνται με βάση τη διάρκεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

ii. Αφορούν σε 10 θεματικά αντικείμενα διάρκειας 400 ωρών το καθένα και περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/φορείς που θα επιλέξουν τα ΚΕΚ και θα συμβληθούν με αυτές.

iii. Πραγματοποιούνται στις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που εντάσσονται στις Περιφέρειες Σύγκλισης και Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (όλες, πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Η Διοικητική Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στο πρόγραμμα).

iv. Οδηγούν το 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε πρόσληψη και υποχρεωτική απασχόληση στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Η υποχρεωτική απασχόληση είναι πλήρης και συνεχής για 100 τουλάχιστον ημερομίσθια, διάρκειας όχι μικρότερης από 4 μήνες.

Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. θα οργανώσει σε πανελλαδικό επίπεδο κύκλους προγραμμάτων, ως συμμετέχον στο «Μητρώο ΚΕΚ», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) από κοινού με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει εκδώσει την με αρ. 36888/01.10.2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ανέργους και τα ΚΕΚ για συμμετοχή στη δράση.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών, καθώς και των ΚΕΚ θα γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδαςwww.voucher.gov.gr

Από τις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης στο Τ.Ε.Ε. θα λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (τηλ. 210 3291222 και ώρες 09.00-17.00).

Αντίστοιχο Γραφείο Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης για το Πρόγραμμα θα λειτουργεί στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., τηλ. 2118001644, ώρες 10.00-18.00, υπεύθυνος κ. Άγγελος Γιουβάνογλου.

Στην ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. (http://www.iekemtee.gr) θα υπάρχει όλη η σχετική με το Πρόγραμμα πληροφόρηση. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με e-mail για οτιδήποτε σχετικό προκύπτει, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο e-mail: tee_iekem@tee.gr

Διαδικασία της κατάρτισης με επιχορήγηση (Training Voucher)

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετέχει στη δράση, πρέπει από 12/11 έως 12/12 να συμπληρώσει και να υποβάλλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδαhttp://www.voucher.gov.gr καθώς και να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τ.Ε.Ε. έως 21/12.

Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των ωφελούμενων με βάση τα κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση. Το Μητρώο Ωφελούμενων θα δημοσιευθεί από το Τ.Ε.Ε. στην παραπάνω ειδική ιστοσελίδα

Όσοι θα είναι στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης από το Τ.Ε.Ε. Στη συνέχεια καλούνται να διαλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν και να συνάψουν σύμβαση με το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., εφόσον το επιλέξουν ως φορέα κατάρτισης η με οποιοδήποτε άλλο πιστοποιημένο ΚΕΚ που το υλοποιεί.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης επιλογής ο ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€)
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Τηλέφωνα:

Αθήνα, 211.800.1644

ΚΑΒΑΛΑ 251-500-8105

ΞΑΝΘΗ 251-500-8105

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310-220.1644

ΒΕΡΟΙΑ 233-180-0027

ΚΟΖΑΝΗ 246-180-0925

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 265-150-0379

ΠΡΕΒΕΖΑ 265-150-0379

ΚΕΡΚΥΡΑ 265-150-0379

ΠΑΤΡΑ 261-500-6551

ΑΓΡΙΝΙΟ 261-500-6551

ΛΑΜΙΑ 223-150-0952

ΤΡΙΠΟΛΗ 271-500-5991

ΝΑΥΠΛΙΟ 271-500-5991

ΚΡΑΝΙΔΙ 271-500-5991

ΣΠΑΡΤΗ 271-500-5991

ΛΑΡΙΣΑ 241-500-2029

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 225-150-0031

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 281-810-5320

ΧΑΝΙΑ 281-810-5320

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 224-150-0086

ΡΟΔΟΣ 224-150-0086